Minister Geoffrey Wever: “Het belang van gelijkheid”

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2022.

ORANJESTAD - In de maand juni staat de wereld stil bij het belang van gelijkheid. Duurzame ontwikkeling streeft naar economische groei in harmonie met de kwaliteit van het leven van burgers en bescherming van de natuur.

“Als de minister die verantwoordelijk is voor duurzame ontwikkeling en het behalen van de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, benadruk ik het belang van gelijkheid van geslacht en het verminderen van ongelijkheid”.

Dit geldt met name ten aanzien van doel 10.2 inzake de empowerment en bevordering van de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische of andere status en het principe van ‘leave no one behind’. In de beleidsvisie van Minister Wever wordt bijzondere aandacht gericht op het verminderen van ongelijkheid.

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever.Mensenrechten, zoals het recht op gelijkheid en het recht op bescherming van de privé levenssfeer, zijn vastgelegd in onze Staatsregeling en internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Het EVRM benadrukt voorts dat eenieder het recht heeft op bescherming van zijn familieleven, oftewel ‘family life’, ongeacht de seksuele voorkeur.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) – Doel 10.2In juli 2015 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat indien het huwelijk niet is opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht, deze paren als alternatief daarop ten minste de mogelijkheid moeten hebben om een vorm van geregistreerd partnerschap aan te gaan, waardoor hun relatie wettelijk wordt erkend en hen de relevante basisbescherming in de vorm van zogenaamde ‘core rights’ wordt gegarandeerd. Het Land Aruba heeft in september 2021 aan deze verplichting voldaan door de invoering van de regeling van het geregistreerd partnerschap in het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Zowel paren van verschillend als van hetzelfde geslacht kunnen sindsdien een geregistreerd partnerschap aangaan.

Er is evenwel nog een aantal wetswijzigingen dat moet plaatsvinden alvorens sprake is van een volwaardig alternatief op het huwelijk. Het feit dat momenteel enkel de ‘core rights’ zijn geregeld, brengt met zich dat de gevolgen die aan het huwelijk zijn verbonden ten aanzien van bijvoorbeeld het fiscaal recht, het socialezekerheidsrecht, het erfrecht, maar ook het familierecht, niet gelden voor geregistreerde partners.

Om deze ongelijkheid te verminderen en de inclusie van verschillende (groepen van) personen binnen de samenleving te stimuleren, is het van belang om de rechtspositie van geregistreerde partners zoveel mogelijk gelijk te trekken met die van echtparen. Na het regelen van de ‘core rights’ dienen nu de overige wenselijk geachte rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap te worden uitgewerkt in de vorm van zogenaamde ‘supplementary rights’. De ministerraad heeft afgelopen mei ingestemd met het verzoek van Minister Wever om een aanvang te nemen met de inventarisatie van de overige wijzigingen die aan het BWA en de overig wetgeving dienen te worden aangebracht.

“Als minister, belast met duurzame ontwikkeling, sta ik voor de gelijkheid van elke burger van Aruba en zal ik mij ervoor inspannen dat niemand wordt ‘achtergelaten’. Als Land binnen het Koninkrijk dient Aruba immers te voldoen aan internationale verdragen en de daarin vastgelegde mensenrechten te waarborgen”, aldus Minister Geoffrey Wever. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties