Seminar ‘Ondernemen in Aruba: What’s new?’

Dit item is gearchiveerd op 17-07-2022.

ORANJESTAD - In het kader van de beleidsvisie van het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling  om onderneminmg en entrepreneurship te stimuleren en de kennis van de commerciele sector of ‘potential entrepreneurs’ te stimuleren, heeft Minister Wever de welbekende professor mr. Wino van Veen uitgenodigd om een aantal cursusen inzake de wijzigingen op het gebied van het ondernemingsrecht te verzorgen.

Prof. Van Veen heeft een uitgebreide kennis van het rechtspersonenrecht in Nederland en heeft de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontworpen. Hij was dan ook medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van Boek 2.

Seminar 'Entrepreneurship in Aruba: What's new?Vóór 1 januari 2021 was het Arubaanse rechtspersonenrecht versnipperd over verschillende wetten, zoals het Wetboek van Koophandel, de Landsverordening op de stichtingen en de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met uitzondering van laatstgenoemde wet was ons rechtspersonenrecht, vergeleken met de overige landen binnen het Koninkrijk, bovendien sterk verouderd. Na een langdurig wetgevingsproces is met ingang van 1 januari 2021 een compleet nieuw rechtspersonenrecht ingevoerd, dat integraal is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. Daarin worden nu alle verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen geregeld. Het betreft de stichting, de vereniging, de naamloze vennootschap, de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.

De seminar van woensdag 15 juni jl. was gericht op de Arubaanse ‘businesss comunity’. Tijdens de cursus is ingegaan op de meest belangrijke wijzigingen voor de verschillende rechtsvormen. Prof. Van Veen heeft in dit verband aandacht besteed aan de wijzigingen voor de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (CV), die thans worden aangemerkt als personenvennootschappen en waarvoor een aantal nieuwe regels geldt.

Seminar 'Entrepreneurship in Aruba: What's new?Vervolgens heeft prof. Van Veen nadruk gelegd op het feit dat Aruba vrijgestelde vennootschappen (AVV’s) met ingang van 1 januari 2021 niet meer kunnen worden opgericht en zich op uiterlijk 31 januari 2023 in een andere rechtsvorm moeten omzetten. Bij gebreke daarvan zal de rechtspersoon door de Kamer van Koophandel worden ontbonden. In dit verband werd erop gewezen dat toonderaandelen sinds enkele jaren niet meer zijn toegestaan en met ingang van 1 januari 2021 van rechtswege op naam luiden. Rechten verbonden aan een toonderaandeel kunnen thans ook niet meer worden uitgeoefend. Toonderaandelen kunnen tot en met uiterlijk 31 december 2022 worden ingeleverd bij de vennootschap, bij gebreke waarvan de aandelen van rechtswege om niet door de vennootschap worden verkregen. De houder heeft dan tot en met uiterlijk 31 december 2025 het recht op een vervangend aandeel op naam. 

Tot slot heeft prof. Van Veen stilgestaan bij de mogelijkheden en voorwaarden om een onderneming om te zetten in een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld een personenvennootschap in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), twee of meer ondernemingen met elkaar te fuseren of juist een onderneming in twee of meer op te splisten.

Er was een grote interesse voor deelname aan de seminar. Oorspronkelijk waren er 50 plekken beschikbaar welke door de grote interesse uitgebreid werd naar 100 plekken. De cursisten hebben positief gereageerd op de cursus waarin op simpele wijze informatie is verstrekt over nieuwe regels waaraan met name bestuurders en aandeelhouders zich dienen te houden. De verzorgde cursussen maken deel uit van de beleidsvisie van Minister Wever om voor verschillende (beroeps)groepen relevante kennis over te dragen en daarmee het ondernemerschap te stimuleren.

Op donderdag 16 juni is prof. Van Veen specifiek voor de advocatuur, accountants, fiscalisten en overige geïnteresseerden, ingegaan op de nieuwe regelingen van de bestuurdersaansprakelijkheid en het recht van enquête.

Minister Geoffrey Wever: “Het is belangrijk dat onze ondernemers goed zijn voorbereid en goed zijn geïnformeerd om zo bij te dragen aan een moderne, dynamische en veerkrachtige economie”.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties