Ontslag anders dan door opzegging

Noot:  In het kader van de wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) ingaande 1 september 2021, dient de informatie bijgewerkt te worden.

Niet altijd is toestemming van de directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek vereist om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een arbeidsovereenkomst kan ook worden beëindigd anders dan door middel van opzegging.

Andere manieren waarop de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd zijn:

 1. Met wederzijds goedvinden.
  Zowel de werkgever als de werknemer gaan akkoord om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hoewel niet verplicht, is het verstandig dit wederzijds goedvinden schriftelijk vast te leggen. Hierdoor kunnen later geen onduidelijkheden ontstaan;
 2. Het ontslag op staande voet.
  Een ontslag op staande voet beëindigt het dienstverband met onmiddellijke ingang. Hiervoor moet echter wel een dringende reden zijn, die direct aan de werknemer wordt medegedeeld. Alvorens over te gaan tot een ontslag op staande voet zal de werkgever goed moeten nagaan of er inderdaad sprake is van een dringende reden. Wanneer dit niet het geval is, kan de werknemer bij de rechter in eerste aanleg nietigverklaring van het ontslag aanvragen. Ook kan hij of zij een schadeclaim indienen. Ook voor de werknemer bestaan er redenen waarbij het nemen van ontslag op staande voet is geoorloofd, zoals het uitblijven van tijdige loonbetaling. Onder een dringende reden kan worden verstaan:
  • Diefstal gepleegd door de werknemer;
  • Ernstig plichtsverzuim door de werknemer;
  • Dronkenschap of liederlijk gedrag van de werknemer tijdens het werk.  
 3. Einde van rechtswege.
  De arbeidsovereenkomst kan ook van rechtswege eindigen. Dit is het geval bij arbeidscontractanten voor bepaalde tijd. Het kan ook zijn dat in de overeenkomst geen datum wordt genoemd, maar een bepaalde gebeurtenis. Bijvoorbeeld een project dat afloopt. Ook in dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst;
 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd.
  Wanneer in een arbeidscontract of CAO een proeftijd is afgesproken, kan de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode met onmiddellijke ingang eenzijdig worden beëindigd. Ook hiervoor is geen toestemming van de directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek vereist. De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren en kan zowel mondeling als schriftelijk worden bedongen;
 5. Ontbinding wegens gewichtige redenen.
  Naast de bovengenoemde manieren van beëindiging van een arbeidsovereenkomst is het echter altijd mogelijk om de rechter in eerste aanleg te verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties