Vakantie

Noot:  In het kader van de wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) ingaande 1 september 2021, dient de informatie bijgewerkt te worden.

Vakantieverordening 1993

De vakantieverordening 1993 is van toepassing op alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Onder andere schepelingen, thuiswerkers en inwonende kinderen van de werkgever, die voor diens rekening arbeid verrichten worden niet als werknemers beschouwd. Huishoudelijk personeel valt ook onder deze regeling.

Aanspraak vakantiedagen

De werknemer heeft voor ieder jaar dat hij onafgebroken werkzaam is geweest in dienst van eenzelfde werkgever, aanspraak op vakantie van tenminste driemaal het bedongen aantal werkdagen per week met behoud van het loon. Werkt de werknemer bijvoorbeeld twee dagen per week, dan heeft hij recht op zes vakantiedagen met behoud van zijn loon. Werkt de werknemer vijf dagen per week, dan heeft hij recht op 15 vakantiedagen met behoud van zijn loon.
Indien de werknemer echter zes dagen per week werkt, dan heeft hij slechts recht op tenminste 15 werkdagen.

Let wel: Meer vakantiedagen overeenkomen kan altijd!

Verlening vakantie

De vakantie wordt bij voorkeur onafgebroken verleend. Op verzoek van de werknemer of wanneer de werkzaamheden het wenselijk maken, kan de vakantie worden gesplitst. Tenminste de helft van de vakantie wordt echter aaneensluitend verleend. De beslissing omtrent het tijdstip, waarop de vakantie zal ingaan geschiedt na onderling overleg, doch berust uiteindelijk bij de werkgever.

Uitstellen of intrekken vakantie 

De werkgever kan op verzoek van de werknemer, of om redenen van bedrijfsbelang het ingaan van de vakantie uitstellen of de reeds begonnen vakantie intrekken. Indien de werkgever de vakantie om redenen van bedrijfsbelang intrekt, moet hij de schade vergoeden ter zake van eventuele reis- of verblijfskosten die de werknemer als gevolg van uitstel van de vakantie mocht lijden.

Indien de werknemer bij de aanvang van zijn vakantie ongeschikt is tot werken in de zin van de Landsverordening Ongevallenverzekering dan wel op dat tijdstip of tijdens zijn vakantie ziek is of wordt in de zin der Landsverordening Ziekteverzekering, wordt de vakantie, of het nog niet genoten deel daarvan, beschouwd te zijn ingetrokken.

Verlies aanspraak vakantie en verval vakantiedagen

De aanspraak op vakantie over een afgelopen jaar vervalt, indien de werknemer gedurende dat jaar van zijn werk is weggebleven wegens ziekte of ongeval, in totaal tenminste zes maanden of ter voldoening aan wettelijke verplichtingen, in totaal tenminste zes weken.

De vakantiedagen waarop aanspraak is verkregen, maar nog niet opgenomen zijn op het tijdstip dat een nieuwe aanspraak is ontstaan, worden samengevoegd tot een maximum van zesmaal het bedongen aantal werkdagen per week. Vakantiedagen boven dit maximum komen te vervallen. Vakantiedagen kunnen over een periode van maximaal twee jaar opgespaard worden. De werkgever is verplicht de samengevoegde maximum vakantiedagen binnen drie maanden na aanvraag te doen ingaan, terwijl de werknemer verplicht is, deze vakantie, ook ongevraagd, te nemen. Voor bedrijven waarin in vol continu dienst wordt gewerkt, geldt een termijn van zes maanden.

De samengevoegde maximum vakantie wordt onafgebroken verleend en kan niet worden uitgesteld of ingetrokken, behalve wanneer de werknemer bij aanvang van zijn vakantie ongeschikt is of op het tijdstip of tijdens zijn vakantie ziek is of wordt.

Vergoeding bij einde dienstverband

Bij het beƫindigen van het dienstverband worden niet opgenomen vakantiedagen naar hun geldswaarde verrekend. Bij de berekening van het aantal vakantiedagen wordt een gedeelte van een dag gerekend als een gehele dag.

Het loon per dag wordt als volgt berekend:

Voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek geldt:

  • het tussen werkgever en werknemer overeengekomen uurloon x het gemiddelde aantal werkuren per week van de betrokken werknemer : 5; of
  • het weekloon : 5; of
  • (het maandloon x 3) : 65.

Voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt:

  • het tussen werkgever en werknemer overeengekomen uurloon x het gemiddelde aantal werkuren per week van de betrokken werknemer : 6; of
  • het weekloon : 6; of
  • (het maandloon x 3) : 78.

Over dit onderwerp is er een brochure Vakantie en feestdagen beschikbaar.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties